ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632

Оглашава се пријем у радни однос у Дому здравља Прокупље, са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за следеће радно место: 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - 2 извршиоца са пуним радним временом.

 

Опис послова:

 • пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;
 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада;
 • припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;
 • учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;
 • прима позиве на телефону;
 • у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;
 • врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • за свој рад одговоран/а је главној сестри/техничару службе и начелнику службе

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Средње образовање:

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 1. Пријаву на конкурс
 2. кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;
 3. Оверену копију дипломе (уверења) о стеченом средњем образовању;
 4. Оверену копију о положеном стручном  испиту;
 5. Оверену копију лиценце
 6. Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 7. Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе, лиценца или уверења издате на девојачко презиме)
 8. Потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци - не старију од 30 дана (оригинал)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацијиПослови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Прокупље, wеб сајту Министарства здравља Републике Србије и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Дома здравља Прокупље. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Телефон за контакт 027/ 8150004.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављати:

 • Поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља Прокупље, ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

 „ПРИЈАВА НА ОГЛАС - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - 2 ИЗВРШИОЦА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ“ лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним данима од 07.00 до 14.00 сати.

 

Оглас у ПДФ-у можете преузети ОВДЕ

Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.