ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632

Процес акредитације  кроз мерљиве и дефинисане критеријуме и стандарде омогућава да се дефинишу и имплементирају потребне промене за континуирано унапређење квалитета здравствене заштите.

То је процес који траје и који нам стално омогућује да на изазове одговоримо на најбољи могући начин и предузмемо активности у смеру што квалитетнијег и безбеднијег пружања услуга корисницима.

 

 

СВЕ ПРОЦЕДУРЕ ТИМОВА

 

1 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗA РУКОВОЂЕЊЕ

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

1.1

ПРОЦЕДУРA ЗА ПРОВЕРУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА СА ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА УСЛУГА                 

1.2

ПРОЦЕДУРA ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОРИШЋЕЊА СВИХ РЕСУРСА

1.3

ПРОЦЕДУРA ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

1.4

ПРОЦЕДУРА О КВАНТИТАТИВНОМ И КВАЛИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ОПРЕМЕ                                                         

1.5

ПРОЦЕДУРА О НЕЖЕЉЕНИМ ДОГАЂАЈИМА                                                              

1.6

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ, РАЗМАТРАЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ ПАЦИЈЕНАТА

 

2 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

2.1

ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УСМЕРАВАЊЕ И ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА РАДА ДИРЕКТОРА ОД СТРАНЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

2.2

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД СТРАНЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ СУ ИМЕНОВАНИ ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА

2.3

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА УПРАВНОГ ОДБОРА ОД СТРАНЕ ДОМА ЗДРАВЉА

2.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА

2.5

ПРОЦЕДУРА ЗА ОВЕРУ ПРОЦЕДУРА У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

 

3 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

3.1

ПРОЦЕДУРА ЗА НЕОМЕТАН РАД УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ЛИЦЕНЦЕ НЕКОГ ЛИЦА

3.2

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

3.3

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР ЛИЦА КОЈЕ УПРАВЉА И КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РАД СЛУЖБИ СА НАВЕДЕНИМ КРИТЕРИЈУМА

3.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ

3.5

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБАВКУ И ЗАДУЖИВАЊЕ СРЕДСТВИМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ

3.6

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСПОСОБЉАВАЊА ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

3.7

ПРОЦЕДУРА ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ

3.8

ПРОЦЕДУРА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОНОВНО РАЗМАТРАЊЕ СТРУЧНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ

3.9

ПРОЦЕДУРА ЗА НЕОМЕТАН РАД УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА РАДА СТРУЧНИХ ЛИЦА КОЈА  НЕ ПОДЛЕЖУ ПРОЦЕСУ ЛИЦЕНЦИРАЊА

 

4 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

4.1

ПРОЦЕДУРА O ПРЕНОСУ И ДОСТАВИ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА И МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.2

ПРОЦЕДУРА О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ И ПОЈАВЉИВАЊУ У МЕДИЈИМА

4.3

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ, АНАЛИЗУ И ДОСТАВУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

4.4

ПРОЦЕДУРА О ВОЂЕЊУ И ЧУВАЊУ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.5

ПРОЦЕДУРА ЗА ДАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УСТАНОВУ И ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

4.6

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У ДОМУ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

4.7

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПРИСТУПА И УВИДА У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПАЦИЈЕНТА

4.8

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД СА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ

4.9

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ЗАСТОЈА У РАДУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

4.10

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВУ И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА ОПРЕМИ ЗА РАД ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

 

5 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

5.1

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ  И ЕВАЛУАЦИЈУ  ПРАВИЛНОГ СПРОВОЂЕЊА ХИГИЈЕНЕ  РУКУ

5.2

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ МАСОВНИХ НЕСРЕЋА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА

5.3

ПРОЦЕДУРА ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ МАСОВНИХ НЕСРЕЋА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА

5.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У СТЕРИЛИЗАЦИЈИ

5.4/2

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У СТЕРИЛИЗАЦИЈИ

5.5

ПРОЦЕДУРА ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ, ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

5.5/2

ПРОЦЕДУРА ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ, ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

5.6

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА

5.7

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ НАРКОТИЦИМА

5.8

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

5.9

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ СТЕРИЛИЗАТОРИМА

5.9/2

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ СТЕРИЛИЗАТОРИМА

5.10

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ НА МЕСТИМА ОДЛАГАЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

5.11

ПРОЦЕДУРА ЗА УПОТРЕБУ РУКАВИЦА ПРИ ВРШЕЊУ МЕДИЦНСКО ТЕХНИЧКИХ ПОСТУПАКА

5.12

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РУКУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

5.13

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

5.14

ПРОЦЕДУРА ПАКОВАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

5.14/2

ПРОЦЕДУРА ПАКОВАЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

5.15

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОС СТЕРИЛИСАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

5.15/2

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОС СТЕРИЛИСАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

5.16

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

5.17

ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

5.18

ПРОЦЕДУРА ЗА СЛУЧАЈ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА

5.18/2

ПРОЦЕДУРА ЗА СЛУЧАЈ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА

5.19

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈА

5.19/2

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈА

5.20

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

5.20/2

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

5.21

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЕНТИНЕЛ НАДЗОРА НАД ОБОЉЕЊИМА СЛИЧНИМ ГРИПУ

5.22

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА

5.23

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ САНИТЕТСКИХ  ВОЗИЛА

5.24

ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА ПОПУЛЧАЦИОНОГ НАДЗОРА НАД ОБОЉЕЊИМА СЛИЧНИМ ГРИПУ

5.25

ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И РУКОВАЊЕ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

5.26

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА РАД

5.27

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА

5.28

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБАВКУ И РУКОВАЊЕ АПАРАТИМА И УРЕЂАЈИМА

5.29

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

5.30

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

5.31

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

5.32

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНТРОЛУ ТЕМПЕРАТУРЕ У ФРИЖЕДИРИМА ЗА ЧУВАЊЕ ВАКЦИНА И ИМУНОБИОЛОШКИХ ПРЕПАРАТА

5.33

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ХЕМИЈСКИМ ОТПАДОМ

5.34

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ

5.35

ПРОЦЕДУРА З А ПОСТУПАК СА ПОЈАВОМ СЛУЧАЈА СУМЊИВОГ ИЛИ ОБОЛЕЛОГ ОД МАЛИХ БОГИЊА, АНКЕТА, УЗОРКОВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ АНАЛИЗУ

 

6 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ПОЛИВОЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

 

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

6.1

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕМ ПОТРЕБА ЗА ПАТРОНАЖНИМ ПОСЕТАМА ТРУДНИЦАМА 6.1

6.2

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ПАТРОНАЖНИМ ПОТРЕБАМА ПОРОДИЉАМА И ЊИХОВИМ НОВОРОЂЕНЧАДИ( УКЉУЧУЈУЋИ УГРОЖЕНЕ РОДИТЕЉЕ ИЛИ НОВОРОЂЕНЧАД ) И ОДОЈЧАДИ 6.2

 

6.3

ПРОЦЕДУРА ЗА УПОТРЕБУ РУКАВИЦА ПРИ ВРШЕЊУ МЕДИЦИНСКО ТЕХНИЧКИХ ПОСТУПАКА 5.11

 

6.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РУКУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА  5.12

 

6.5

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ПАТРОНАЖНИМ ПОСЕТАМА ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА 2 И 4 ГОДИНЕ 6.3

 

6.6

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ПАТРОНАЖНИМ ПОСЕТАМА ЗА СТАРИЈЕ  ОД 65 ГОДИНА 6.4

 

6.7

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ПАТРОНАЖНИМ ПОСЕТАМА ЗА ЛИЦА КОЈА СПАДАЈУ У СЛЕДЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ.ДИЈАБЕТИЧАРИ КОЈИ РЕДОВНО ПРИМАЈУ ИНСУЛИН,ДИЈАБЕТИЧАРИ КОЈИ УЗИМАЈУ ТАБЛЕТЕ,ПАЦИЈЕНТИ КОЈИ БОЛУЈУ ОД ТБЦ-А,ИНВАЛИДИИ ХЕНДИКЕПИРАНЕ ОСОБЕ,ОБОЛЕЛИ ОД МАЛИГНИХ ОБОЛЈЕНЈА,ОБОЛЕЛИ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ,ПСИХИЧКИ ОБОЛЕЛЕ ОСОБЕ 6.5

 

6.8

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИМ РАДОМ ЗА.ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ (ЗДРАВ РАСТ И РАЗВОЈ),СПРЕЧАВАЊЕ ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ,ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ НАВИКЕ,ПРЕВЕНЦИЈУ ЗАВИСНОСТИ,ПУШЕЊА И АЛКОХОЛИЗМА И ЗАШТИТУ ОД ХИВ -А 6.6

 

6.9

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИМ ПРОГРАМИМА 6.13

 

6.10

ПРОЦЕДУРА О КОМУНИКАЦИЈИ ППС И ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА 6.9

 

6.11

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 5.8

 

6.12

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ,ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 5.13

 

6.13

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ПРАВИЛНОГ СПРОВОЂЕЊА ХИГИЈЕНЕ РУКУ 5.1

 

6.14

ПРОЦЕДУРА О ДВОСМЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА И ДРУГИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 6.8

 

6.15

ПРОЦЕДУРА  ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБЕ ЗА УПУЋИВАЊЕМ 6.7

 

6.16

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНУ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА 6.11

 

6.17

ПРОЦЕДУРА ЗА СЛУЧАЈ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ 5.18/2

 

6.18

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРИЈА ,ОПРЕМЕ МАТЕРИЈАЛА И МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА 5.22

 

6.19

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕНОС СТЕРИЛИСАНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 5.15

 

 

7 – СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Р. бр. процедуре

 

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

 

7.1

 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКОГ/ЦИЉАНОГПРЕГЛЕДА  У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.2

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПОЗИВАЊА ПАЦИЈЕНАТА НА СИСТЕМАТСКЕ ЦИЉАНЕ  ПРЕГЛЕДЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.3

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКИХ/ ЦИЉАНИХПРЕГЛЕДА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.4

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.5

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ

ПРОТИВ ТЕТАНУСА КОД ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.6

ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ГРИПА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.7

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ И ТРИЈАЖУ ПАЦИЈЕНАТА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.8

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.9

ПРОЦЕДУРА ЗА ХИТНА СТАЊА

 У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.10

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.11

ПРОЦЕДУРА ПРВОГ И ПОНОВНОГ ПРЕГЛЕДА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.12

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАСОВНИХ НЕЗАРАЗНИХ

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.13

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ  НЕЖЕЉЕНОГ РЕАКЦИЈЕ НА  ЛЕК

 

 

7.14

 

ПРОЦЕДУРА О ИНТЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ У ОКВИРУ ДОМА ЗДРАВЉА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.15

ПРОЦЕДУРА О ИЗБОРУ И ПРОМЕНИ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.16

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА

У ДОМУ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

 

7.17

ПРОЦЕДУРА О ДВОСМЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА И ДРУГИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

 

7.18

ПРОЦЕДУРА O ПРЕНОСУ И ДОСТАВИ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА

И МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

7.19

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.20

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.21

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-

ДАВАЊЕ СУБКУТАНИХ ИЊЕКЦИЈА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.22

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-

ДАВАЊЕ ВАКЦИНА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.23

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -

ДАВАЊЕ ИНТРАМУСКУЛАРНИХ ИЊЕКЦИЈА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.24

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -

ДАВАЊЕ ИНТРАВЕНСКИХ ИЊЕКЦИЈА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.25

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -

ОБРАДА И ПРЕВИЈАЊЕ РАНА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.26

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА- ИЗВОЂЕЊЕ ЕКГ-А У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.27

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-

АДЕКВАТНА ПРИМЕНА И РУКОВАЊЕ ИНТРАВЕНОЗНИМ РАСТВОРИМА

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.28

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА —

ОДРЕЂИВАЊЕ ГЛИКЕМИЈЕ ИЗ КАПИЛАРНЕ КРВИ ГЛУКОМЕТРОМ

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.29

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА- ТЕРАПИЈА КИСЕОНИКОМ

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛГ СТАНОВНИШТВА

 

7.30

ПРОЦЕДУРА О НЕЖЕЉЕНИМ ДОГАЂАЈИМА

У ДОМУ ЗДРАВЉА  ПРОКУПЉЕ

 

7.31

ПРОЦЕДУРА  SCREENING- РАНО ОТКРИВАЊЕ

D.MELLITUS -А ТИП 2

 

 

7.32

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА

 ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ ДЕПРЕСИЈЕ

 

 

7.33

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА

 ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ

 КВБ (КАРДИО-ВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ)

 

7.34

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИМУНИЗАЦИЈЕ И ПОЗИВАЊА НА РЕВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ ТЕТАНУСА КОД ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

 

7.35

 

ПРОЦЕДУРА О ПРИЈАВЉИВАЊУ НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЛЕК

 

 

7.36

 

ПРОЦЕДУРА О МЕРАМА И ТЕРАПИЈСКИМ ПОСТУПЦИМА КОД АНАФИЛАКТИЧКОГ ШОКА

 

 

8 – ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

8.1

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКИХ  ПРЕГЛЕДА КОД ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.2

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКИХ  ЦИЉАНИХ ПРЕГЛЕДА ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.3

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКОГ/ЦИЉАНОГ  ПРЕГЛЕДА КОД ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА

8.4

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПОЗИВАЊА ПАЦИЈЕНАТА НА СИСТЕМАТСКЕ/ЦИЉАНЕ ПРЕГЛЕДЕ

8.5

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ ДЕФОРМИТЕТА КУКОВА

8.6

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ, ТРИЈАЖУ И ЛЕЧЕЊЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

8.7

ПРОЦЕДУРА ЗА ХИТНА СТАЊА У ДИСПАНЗЕРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

8.8

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ У ДИСПАНЗЕРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

8.9

ПРОЦЕДУРА ОБАВЉАЊА ПРВОГ И ПОНОВНОГ ПРЕГЛЕДА У ДИСПАНЗЕРУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

8.10

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ДАВАЊА ВАКЦИНА  КОД  ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.11

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА (ДАВАЊЕ ИНТРАМУСКУЛАРНИХ ИЊЕКЦИЈА) НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.12

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА (ДАВАЊЕ ИНТРАВЕНОЗНИХ ИЊЕКЦИЈА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.13

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ОДЕЉЕЊУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.14

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.15

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНУ ПРИПРЕМУ И РУКОВАЊЕ ИНТРАВЕНОЗНИМ РАСТВОРИМА

8.16

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРАНСПОРТ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.17

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ВАКЦИНА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.18

 

ПРОЦЕДУРА УЛТРАЗВУЧНОГ ПРЕГЛЕДА КУКОВА ОДОЈЧАДИ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

 

8.19

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА -ИНХАЛАЦИОНА ТЕРАПИЈА

8.20

ПРОЦЕДУРА ЗА  РАД  МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ОБРАДА И ПРЕВИЈАЊЕ РАНА

8.21

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ИМОБИЛИЗАЦИЈА

8.22

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА

8.23

ПРОЦЕДУРА ЗА РАД МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ДАВАЊЕ СУБКУТАНИХ ИЊЕКЦИЈА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

8.24

ПРОЦЕДУРА О УПУЋИВАЊУ ГОЈАЗНЕ ДЕЦЕ У ЧИГОТУ

8.25

ПРОЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗДРАВСВЕНОГ СТАЊА ДЕЦЕ РАДИ АКТИВНОГ БАВЉЕНЈА СПОРТОМ

8.26

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕВИЗИЈУ КАРТОТЕКЕ ВАКЦИНАЛНОГ СТАТУСА ДЕЦЕ

8.27

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРСТУП ЗЛОСТАВЉЕЊА ДЕЦЕ

8.28

ПРОЦЕДУРА О ДВОСМЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА СА ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

 

9 - ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНA

 

Р. бр. процедуре

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

 

9.1

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКОГ/ЦИЉАНОГ ПРЕГЛЕДА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТИ ЖЕНА

 

9.2

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПОЗИВАЊА ПАЦИЈЕНТКИЊА НА СИСТЕМАТСКЕ/ ЦИЉАНЕ ПРЕГЛЕДЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 

9.3

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКОГ/ЦИЉАНОГ ПРЕГЛЕДА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ПАЦИЈЕНАТА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 

9.4

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИН ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

 

9.5

ПРОЦЕДУРА КОЛПОСКОПИЈЕ И ЦИТОДИЈАГНОСТИКЕ

 

9.5/2

ПРОЦЕДУРА  О ЕВИДЕНТИРАЊУ СУСПЕКТНИХ И НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИХ ПАПА НАЛАЗА

 

9.6

ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ БОЈЕЊА ПАПА ТЕСТА

 

9.7

ПРОЦЕДУРА  О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА КЛИНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ДОЈКЕ

 

9.8

ПРОЦЕДУРА  О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПСИХО-ФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ТРУДНИЦЕ ЗА ПОРОЂАЈ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 

    9.9

ПРОЦЕДУРА ЗА МЕРЕЊЕ ТА И ТТ ТРУДНИЦЕ

  9.10

ПРОЦЕДУРА ЗА УЗИМАЊЕ КАРЛИЧНИХ МЕРА КОД ТРУДНИЦЕ 

 9.11

ПРОЦЕДУРА ЗА АНАЛИЗУ ФЕРН ТЕСТА

 9.12

ПРОЦЕДУРА ЗА УЗИМАЊЕ ВАГИНАЛНОГ И ЦЕРВИКАЛНОГ БРИСА

 9.13

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕГЛЕД ВАГИНАЛНОГ   СЕКРЕТА

 9.14

 ПРОЦЕДУРА УЗ ПРЕГЛЕДА ДОЈКЕ

 9.15

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ И ТРИЈАЖУ ПАЦИЈЕНАТА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.16

ПРОЦЕДУРА ЗА ХИТНА СТАЊА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.17

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНТКИЊАМА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.17/ 2

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЗИВАЊЕ  ПАЦИЈЕНТКИЊАМА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.18

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ ПРОЛАЗНИХ ПАЦИЈЕНАТА   У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.19

ПРОЦЕДУРА ПРВОГ И ПОНОВНОГ ПРЕГЛЕДА У   СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.20

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ППС ОБРАСЦА

 9.21

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА  У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.22

 ПРОЦЕДУРА УЛТРАЗВУЧНОГ ПРЕГЛЕДА У ГИНЕКОЛОГИЈИ

9.23

 ПРОЦЕДУРА УЛТРАЗВУЋНОГ ПРЕГЛЕДА ТРУДНИЦА ВАГИНАЛНОМСОНДОМ И ТРАНСАБДОМИНАЛНОМ СОМДОМ

9.24

 ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ ЛЕКОВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА  У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.25

 ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ ЛЕКОВА У СЛУЖБИ ЗА ЗДАРВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 9.26

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРАНСПОРТ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.27

 ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГИНЕКОЛОШКОГ СТОЛА

9.28

ПРОЦЕДУРА ЗА ТОАЛЕТУ ХИРУШКЕ РАНЕ И СКИДАЊЕ КОНАЦА   У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.29

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ СКРИНИНГА МАМОГРАФИЈЕ   У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

9.30

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПУЋИВАЊЕ ПАЦИЈЕНТКИЊА У ОПШТУ ЛАБОРАТОРИЈУ ДОМА ЗДРАВЉА

9.31

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАШТИТУ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖЕНАМА КОЈЕ СУ ИЗЛОЖЕНЕ НАСИЉУ

 

10 - ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА ПРОЦЕДУРА БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

10.1

ПРОЦЕД. И УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПАЦИЈ.ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРКА

10.2

ПРОЦЕДУРА И УПУТСТВО ЗА ТРИЈАЖУ ПАЦИЈЕНАТА НА ШАЛТЕРУ

10.3/2

ПРОЦЕДУРА ЗА ВОЂЕЊЕ ПРОТОКОЛА

10.4/2

ПРОЦЕДУРАЗА ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА

10.5/2

ПРОЦЕДУРА ЗА УЗОРКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

10.6

ПРОЦЕД. ЗА ПРИМАРНУ И СЕКУНД. ТРИЈАЖУ УЗОРАКА

10.7

ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ,СКЛАДИШТЕЊА И ЧУВАЊА РЕАГЕНАСА

10.8

ПРОЦЕДУРА ПРАЋЕЊА ТЕМП. У РАДНИМ

ПРОСТОРИЈАМА,ОДРЖАВАЊА ТЕМП.У ВОДЕНИМ КУПАТИЛИМА И ФРИЖИДЕРИМА

10.9

ПРОЦЕДУРА ПРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПРИБОРА И ПОСУЂА

10.10

ПРОЦЕДУРА ПОСТУПАКА И КОНТРОЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

10.11/2

ПРОЦ. ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ,ЧУВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ЛАБ. ИСПИТИВ.

10.12

ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА ХИТНИХ ПАЦИЈЕНАТА И ИЗДАВАЊЕ ХИТНИХ НАЛАЗА

10.13

ПРОЦЕД. ОДРЕЂ. БИОХ. ПАРАМЕТ. НА БИОХ.АНАЛ. HUMASTAR-600

10.15

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТ НА ОКУЛТНО  КРВАРЕЊЕ

10.17

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА КРВАРЕЊА ПО  DJUKU

10.18

ПРОЦЕД. ЗА ОДРЕЂ. ФИБРИНОГЕНА НА ЧЕТВОРОКАНАЛНОМ АПАРАТУ

10.41

ПРОЦ. ЗА ПРЕГЛEД УРИНА СЕМИКВАНТ.НА УРИНАН.CYBON READER720

10.21

ПРОЦ. ЗА ОДРЕЂ. ХЕМАТОЛ. ПАРАМЕТАРА НА ХЕМАТОЛОШКОМ АНАЛАЈЗ

10.22

ПРОЦЕД.ЗА ДРЕЂ. СЕДИМЕНТАЦИЈЕ ЕРИТР. НА ПОЛУАУТОМ. АПАРАТУ

10.23

ПРОЦ.УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У БИОХЕМИЈИ

10.24

ПРОЦ.КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У ПРЕАНАЛИТ. ФАЗИ

10.25

ПРОЦ.КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  У АНАЛИТИЧКОЈ ФАЗИ

10.26

ПРОЦ. КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА  У ПОСТАНАЛИТ. ФАЗИ

10.27

ПРОЦЕДУРА ВАЛИДАЦИЈЕ МЕТОДА

10.28/2

ПРОЦ. ЗА ОБЕЛЕЖ. УЗОРАКА И РУКОВАЊЕ ДО ФАЗЕ ИСПИТИВАЊА

10.29

ПРОЦ. ИЗДАВАЊА ХИТНОГ ИЗВЕШТАЈА СА КРИТ. ВРЕДН.

10.36

ПРОЦЕДУРА УВОЂЕЊА НОВОЗАПОСЛЕНОГ У ПОСАО

10.30

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ И ОДБАЦИВАЊЕ ПРИМАРНОГ УЗОРКА

10.31

ПРОЦЕДУРА ИЗВОЂЕЊА АНАЛИЗА ПРЕМА     ЗАХТЕВУ

10.32

ПРОЦЕДУРА ТРАНСПОРТА БИОЛ. УЗОРАКА

10.33

ПРОЦЕДУРА   КОНТРОЛЕ  КВАЛИТ. РАДА НА ХЕМАТ. АНАЛ

10.34

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ КВАЛИТ. ЗА ОДРЕЂ. ФИБРИНОГ.

10.37

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ИЗМЕНА

10.40

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОЛАЗАК У БИОХЕМИЈСКУ ЛАБОР. БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА

10.35

ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ СПОЉАШЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

 

11 ЛИСТА ПРОЦЕДУРА ТИМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Р. бр. процедуре

 

НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ

11.1

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА У СТОМАТОЛОШКО СЛУЖБИ 

11.2

ПРОЦЕДУРА О ВОЂЕЊУ СТОМАТОЛОШКОГ КАРТОНА И ДРУГИХ ЕВИДЕНЦИЈА У СТОМАТОЛОШКОЈ СЛУЖБИ

11.3

ПРОЦЕДУРА О ПРИЈЕМУ И ТРИЈАЖИ  ПАЦИЈЕНАТА У СТОМАТОЛОШКОЈ СЛУЖБИ

11.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗАБРАНОГ СТОМАТОЛОГА

11.5

ПРОЦЕДУРА О ПРОМЕНИ ИЗАБРАНОГ СТОМАТОЛОГА

11.6

ПРОЦЕДУРА  ЗБРИЊАВАЊА ХИТНИХ СТАЊА

11.7

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ОТОКОМ

11.8

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ДЕНТАЛГИЈА

11.9

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА СУБЛУКСАЦИЈОМ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНОГ ЗГЛОБА

11.10

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ КОД АФТИ 

11.11

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ КОД ХЕРПЕТИЧНОГ СТОМАТИТА

11.12

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ КОД КРВАРЕЊА

11.13

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ КОД  АЛВЕОЛИТА

11.14

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ КОД ПОВРЕДА МЛЕЧНИХ И  СТАЛНИХ ЗУБА , ВИЛИЦА И МЕКИХ ТКИВА

11.15

ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЂЕЊЕ МЛЕЧНИХ ЗУБА

11.16

ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЂЕЊЕ СТАЛНИХ ЗУБА

11.17

ПРОЦЕДУРА  О ПРИПРЕМИ ПАЦИЈЕНТА ЗА ВАЂЕЊЕ МЛЕЧНИХ ЗУБА

11.18

ПРОЦЕДУРА  О ПРИПРЕМИ ПАЦИЈЕНТА ЗА ВАЂЕЊЕ СТАЛНИХ ЗУБА

11.19

ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПОВРШИНСКОГ КАРИЈЕСА

11.20

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ДУБОКОГ КАРИЈЕСА

11.21

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПУЛПИТА МЛЕЧНИХ ЗУБА КОД ДЕЦЕ

11.22

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПУЛПИТА СТАЛНИХ ЗУБА

11.23

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПАРОДОНТИТА И ГАНГРЕНЕ КОД СТАЛНИХ ЗУБА

11.24

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПАРОДОНТОПАТИЈЕ

11.25

ПРОЦЕДУРА ПОСТАВЉАЊА ДЕФИНИТИВНОГ ИСПУНА-АМАЛГАМ ПЛОМБА  

11.26

ПРОЦЕДУРА ПОСТАВЉАЊА ДЕФИНИТИВНОГ ИСПУНА-КОМПОЗИТ ПЛОМБА 

11.27

ПРОЦЕДУРА ПОСТАВЉАЊА ДЕФИНИТИВНОГ ИСПУНА –ГЛАС ЈОНОМЕР ЦЕМЕНТ ПЛОМБА 

11.28

ПРОЦЕУРА ЗА ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ИЗ ПРИВАТНИХ СТОМАТОЛОШКИХ ОРДИНАЦИЈА

11.29

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СЛУЖБУ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 

11.30

ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА ПАЦИЈЕНАТА СА ХИВ-ОМ И ДРУГИМ ИНФЕКТИВНИМ БОЛЕСТМА

11.31

ПРОЦЕДУРА О ИНТЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ СА ОСТАЛИМ СЛУЖБАМАДОМА ЗДРАВЉА

11.32

ПРОЦЕДУРА О ДВОСМЕРНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ СТОМАТОЛОШКЕ СЛУЖБЕ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА

11.33

ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ СТОМАТОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНОГ РАДА  

11.34

ПРОЦЕДУРА  ЗАЛИВАЊЕ ФИСУРА

11.35

ПРОСЕДУРА У СЛУЧАЈУ ДА ПАЦИЈЕНТ ОДБИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ 

11.36

ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ ЛЕКОВА ,САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА 

11.37

ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНО СКЛАДИШТЕЊЕ ИИЗДАВАЊЕ ЛЕКОА И СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА

11.38

ПРОЦЕДУРА КОД КОМПЛИКАЦИЈА ВАЂЕЊА МЛЕЧНИХ И СТАЛНИХ ЗУБА

11.39

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПЕРИОДОНТИТА И ГАНГРЕНЕ МЛЕЧНИХ ЗУБА

11.40

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ ПАЦИЈЕНТА ЗА ИЗРАДУ ТОТАЛНЕ-ПАРЦИЈАЛНЕ ПРОТЕЗЕ 

11.41

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ ПАЦИЈЕНТА ЗА ИЗРАДУ ФИКСНОГ ПРОТЕТСКОГ РАДА 

11.42

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ТОТАЛНЕ –ПАРЦИЈАЛНЕ ПРОТЕЗЕ 

11.43

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ФИКСНОГ ПРОТЕТСКОГ РАДА 

11.44

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ МОБИЛНОГ ОРТОДОНСКОГ АПАРАТА

11.45

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ ПАЦИЈЕНТА ЗА ИЗРАДУ ОРТОДОНСКОГ АПАРАТА

11.46

ПРОЦЕДУРА НУМЕРАЦИЈЕ –ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОТИСАКА У ПРОТЕТИЦИ  И ОРТОДОНЦИЈИ 

11.47

ПРОЦЕДУА ЗА ТРАНСПОРТ ОТИСАКА У ПРОТЕТИЦИ И ОРТОДОНЦИЈИ 

11.48

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ СРЕСТАВА

11.49

ПРОЦЕДУРА ЗА ИНТРАОРАЛНИ МЕТОД РАДИОГРАФИСАЊА

11.50

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ ПАЦИЈЕНТА ЗА СНИМАЊЕ ЗУБА

11.51

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ДЕНТАЛ АПАРАТОМ 

11.52

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ КОМОРОМ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ФИЛМОВА

11.53

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ОПРЕМЕ И УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПОТРЕБАМА СЛУЖБЕ 

11.54

ПРОЦЕДУРА  О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНТА НА ОБАВЕШТЕЊЕ

11.55

ПРОЦЕДУРА ЗА ХИРУРШКО ПРАЊЕ РУКУ

11.56

ПРОЦЕДУРА ЗА РУКОВАЊЕ ОРТПАНТОМОГРАФОМ

11.57

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ ЗУНЕ ТЕХНИКЕ

11.58

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ БОРЕРА ,ФРЕЗЕРА,НОЖИЋА И ДРУГИХ ОШТРИХ ПРЕДМЕТА

11.59

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА РАДИ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

11.60

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ И ТРИЈАЖУ У ОПЕРАЦИОНУ САЛУ

11.61

ПРОЦЕДУРА ЗА УЛАЗАК У ОПЕРАЦИОНУ САЛУ

11.62

ПРОЦЕДУРА ЗА СЛАЊЕ УЗОРАКА НА ПАТОХИСТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

11.63

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА ЗА ХИРУРШКУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ

11.64

ПРОЦЕДУРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ОТИСАКА У ПРОТЕТИЦИ И ОРТОДОНЦИЈИ

11.65

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊАОПРЕМЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПОТЕРБАМА  ЗУБНЕ ТЕХНИКЕ

11.66

ПРОЦЕДУРА  АПИКОТОМИЈЕ

11.67

ПРОЦЕДУРА ЕКСТРАКЦИЈЕ ИМПАКТИРАНОГ ЗУБА

11.68

ПРОЦЕДУРА ФРЕНЕКТОМИЈЕ

 

Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.